Závěrečná ustanovení

1. Při nákupu zboží na Cool-Mania.cz se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.

2. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na Cool-Mania.cz. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.

3. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na Cool-Mania.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací ze Cool-Mania.cz.

5. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na Cool-Mania.cz.

6. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na Cool-Mania.cz.

7. Kupující souhlasí s tím, že mu bude zaslána FA za objednané produkty elektronicky formou e-mailu.

8. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.

9. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj souhlas s VOP Prodávajícího.